มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MGS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 9 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 15 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 4 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
201-203 องค์การและการจัดการ 3 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
202-101 หลักการบัญชี 2 3 อ.นธี  เหมมันต์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
167
 


View PagesFirstPreviousNextLast