มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MK158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
203-308 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 1 3 อ.นพดล  ชูเศษ
203-310 การวิจัยการตลาด 1 3 ผศ.สวย  หลักเมือง
203-400 การจัดการการจัดจำหน่าย 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
203-401 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา   1 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
169
 


View PagesFirstPreviousNextLast