มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MK159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-208 สถิติธุรกิจ 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
203-300 พฤติกรรมผู้บริโภค 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
203-301 การจัดการการขาย 1 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
203-304 การตลาดเพื่อสังคม 1 3 ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
170
 


View PagesFirstPreviousNextLast