มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MK160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 4 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 4 3 อ.Etienne  Vorster
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
100-165 การคิดวิเคราะห์ 1 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
203-201 หลักการตลาด 2 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
171
 


View PagesFirstPreviousNextLast