มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MKC159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 2 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
201-423 เกมจำลองทางธุรกิจ 1 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-103 การภาษีอากร 1 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 3 ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
203-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาด 1 3 ผศ.สวย  หลักเมือง
203-401 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา   1 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
173
 


View PagesFirstPreviousNextLast