มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MKC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 5 2 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
202-101 หลักการบัญชี 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
203-301 การจัดการการขาย 1 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
203-308 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 1 3 อ.นพดล  ชูเศษ
203-400 การจัดการการจัดจำหน่าย 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
174
 


View PagesFirstPreviousNextLast