มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MKCS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
203-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาด 2 3 ผศ.สวย  หลักเมือง
203-406 สัมมนาทางการตลาด 1 3 อ.นพดล  ชูเศษ
203-407 โครงงานทางการตลาด 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3 อ.หทัยขวัญ  จันทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
176
 


View PagesFirstPreviousNextLast