มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MKCS159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-423 เกมจำลองทางธุรกิจ 2 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-205 การเงินธุรกิจ 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-308 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 2 3 อ.นพดล  ชูเศษ
203-401 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา   2 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
177
 


View PagesFirstPreviousNextLast