มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MKCS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 15 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
100-165 การคิดวิเคราะห์ 2 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
202-101 หลักการบัญชี 2 3 อ.นธี  เหมมันต์
203-403 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3 อ.หทัยขวัญ  จันทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
178
 


View PagesFirstPreviousNextLast