มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MKS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
203-304 การตลาดเพื่อสังคม 2 3 ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์
203-308 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 2 3 อ.นพดล  ชูเศษ
203-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาด 2 3 ผศ.สวย  หลักเมือง
203-401 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา   2 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
180
 


View PagesFirstPreviousNextLast