มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MKS159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-208 สถิติธุรกิจ 3 3 อ.นาตยา  โชติกุล
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
203-300 พฤติกรรมผู้บริโภค 2 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
203-301 การจัดการการขาย 2 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
203-304 การตลาดเพื่อสังคม 2 3 ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
181
 


View PagesFirstPreviousNextLast