มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MKS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 7 3 อ.ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 9 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 15 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
100-165 การคิดวิเคราะห์ 2 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
201-203 องค์การและการจัดการ 3 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
203-201 หลักการตลาด 3 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
182
 


View PagesFirstPreviousNextLast