มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PA157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 3
401-433 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 3 อ.กฤติกา  เลขะกุล
402-307 การวางแผนและบริหารโครงการภาครัฐ 1 3 อ.กฤติกา  เลขะกุล
402-308 ภาวะผู้นำในการบริหารรัฐกิจ 1 3 อ.เสาวลักษณ์  ณ พัทลุง
402-410 การบริหารการพัฒนา 1 3 อ.เสาวลักษณ์  ณ พัทลุง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
183
 


View PagesFirstPreviousNextLast