มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PA158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 1 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
402-300 การบริหารคลังสาธารณะ 1 3 อ.กฤติกา  เลขะกุล
402-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3 3 อ.พล  เหลืองรังษี
402-303 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 1 3 อ.กฤติกา  เลขะกุล
402-414 โลกาภิวัฒน์และการจัดการภาครัฐ 1 3 อ.กฤติกา  เลขะกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
184
 


View PagesFirstPreviousNextLast