มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PA159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3 อ.Etienne  Vorster
401-304 กฎหมายปกครอง 2 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
402-202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 1 3
402-207 การบริหารระบบราชการไทย 2 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
402-309 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 1 3 อ.เสาวลักษณ์  ณ พัทลุง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
185
 


View PagesFirstPreviousNextLast