มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PA160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 2 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
100-146 พลศึกษา 1 1 อ.อันสอด  หลับด้วง
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 5 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 5 3 อ.Etienne  Vorster
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 5 2 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
401-101 หลักรัฐศาสตร์ 2 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
186
 


View PagesFirstPreviousNextLast