มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PG159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 2 3 อ.พรเพ็ญ  อำนวยกิจ
401-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1 3 อ.วิทู  ณ สงขลา
401-230 การเมืองเปรียบเทียบ 1 3 อ.คารม  บัวผัน
402-202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 2 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
402-207 การบริหารระบบราชการไทย 1 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
403-440 ประชาคมสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอาเซียน 1 3 อ.สุกรี  บุญเทพ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
191
 


View PagesFirstPreviousNextLast