มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PG258
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-226 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 1 3 อ.ขภิชาติ   ราชแสง
401-426 การสื่อสารทางการเมือง 1 3 ผศ.นุกูล  ชิ้นฟัก
401-428 กฎหมายอาญา 1 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
401-432 ความขัดแย้งทางการเมืองและการแก้ไขความขัดแย้ง 1 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
401-442 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 1 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
402-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
195
 


View PagesFirstPreviousNextLast