มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PGS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-309 สัมมนาลัทธิการเมืองปัจจุบัน 1 3 อ.วิทู  ณ สงขลา
401-422 ชนชั้นนำและผู้นำทางการเมือง 1 3 ผศ.นุกูล  ชิ้นฟัก
401-434 สัมมนาปัญหาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น 1 3 อ.ขภิชาติ   ราชแสง
401-479 สหกิจศึกษา 1 9 อ.ขภิชาติ   ราชแสง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
197
 


View PagesFirstPreviousNextLast