มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PGS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-226 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 2 3 อ.ขภิชาติ   ราชแสง
401-428 กฎหมายอาญา 1 3 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
401-432 ความขัดแย้งทางการเมืองและการแก้ไขความขัดแย้ง 2 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
401-442 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 2 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 1 3 อ.พล  เหลืองรังษี
403-440 ประชาคมสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอาเซียน 2 3 อ.สุกรี  บุญเทพ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
198
 


View PagesFirstPreviousNextLast