มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PGS159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 4 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
401-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 3 อ.วิทู  ณ สงขลา
401-230 การเมืองเปรียบเทียบ 2 3 อ.คารม  บัวผัน
402-202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 3 3 อ.สุกรี  บุญเทพ
402-207 การบริหารระบบราชการไทย 3 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
403-440 ประชาคมสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอาเซียน 2 3 อ.สุกรี  บุญเทพ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
199
 


View PagesFirstPreviousNextLast