มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PGS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 3 อ.วัชระ  ชัยเขต
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 9 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 15 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
401-101 หลักรัฐศาสตร์ 3 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
200
 


View PagesFirstPreviousNextLast