มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 1 2 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
602-404 การปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล 2 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
602-406 การสัมมนาทางดนตรี 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-407 หัวข้อพิเศษทางดนตรี 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-408 การจัดการแสดงดนตรี 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
201
 


View PagesFirstPreviousNextLast