มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PM158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
602-300 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 1 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
602-300 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
602-300 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
602-300 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
602-300 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-300 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-301 การวิเคราะห์บทเพลงสมัยนิยม 1 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
602-302 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-303 ดุริยนิพนธ์ 1 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-304 วาทยากร 1 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
202
 


View PagesFirstPreviousNextLast