มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PM159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-157 การฝึกพูดภาษาไทย 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
203-201 หลักการตลาด 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
602-200 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 3 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-200 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 3 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
602-200 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 3 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
602-200 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 3 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
602-202 ทักษะเปียโน 1 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-204 คอมพิวเตอร์ดนตรีและการบันทึกเสียง 1 1 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
602-206 ขับร้องประสานเสียง 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
203
 


View PagesFirstPreviousNextLast