มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
PM160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
100-136 มนุษย์กับดนตรี 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 3
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 ดร.ลีลี่  รัศมีมณฑล
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 ดร.Seyedsaber  Alavihosseini
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 3 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
602-100 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 1 1 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
602-100 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 1 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-100 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 1 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-100 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 1 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
602-100 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 1 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
602-100 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 1 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
602-102 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
204
 


View PagesFirstPreviousNextLast