มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
Ph.D.159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
908-204 สัมมนาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ 1 3 ผศ.ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน
908-204 สัมมนาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ 1 3 ดร.ยรรยง  คชรัตน์
908-204 สัมมนาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ 1 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
908-701 ดุษฎีนิพนธ์ 1 12 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
908-701 ดุษฎีนิพนธ์ 1 12 ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
908-701 ดุษฎีนิพนธ์ 1 12 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
206
 


View PagesFirstPreviousNextLast