มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
Ph.D.160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
908-101 สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัย 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
908-701 ดุษฎีนิพนธ์ 1 12 ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
908-701 ดุษฎีนิพนธ์ 1 12 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
908-701 ดุษฎีนิพนธ์ 1 12 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
207
 


View PagesFirstPreviousNextLast