มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
RM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
208-402 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม 1 3 อ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
208
 


View PagesFirstPreviousNextLast