มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
RM158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-157 การฝึกพูดภาษาไทย 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 2 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
208-300 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดในธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 1 3 อ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
208-302 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 1 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
208-314 วิจัยสำหรับธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 1 3 ผศ.สวย  หลักเมือง
301-209 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
209
 


View PagesFirstPreviousNextLast