มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
RM159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 2 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-103 การภาษีอากร 1 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 3 อ.หทัยขวัญ  จันทอง
208-301 การจัดการการจัดซื้อ 1 3 ดร.คนึงนิจต์  หนูเช็ก
208-309 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 1 3 อ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
210
 


View PagesFirstPreviousNextLast