มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
RM160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 6 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
100-174 วิทยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 2 3 ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
201-203 องค์การและการจัดการ 2 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
203-100 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
203-201 หลักการตลาด 2 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
208-200 หลักการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 1 3 ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
211
 


View PagesFirstPreviousNextLast