มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
SD158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
603-301 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 1 3
603-303 จิตวิทยาสังคม 1 3 ผศ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
603-304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม 1 3 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
603-305 การจัดการความเสี่ยงทางสังคม 1 3 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
603-306 การพัฒนาผู้สูงอายุ 1 3
603-403 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา 1 3 อ.ยุวัลดา  ชูรักษ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
214
 


View PagesFirstPreviousNextLast