มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
SD159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 1 3 อ.ณัฐพล  รุจิเรืองโรจน์
401-101 หลักรัฐศาสตร์ 2 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
603-201 สันติศึกษากับการพัฒนาสังคม 1 3 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
603-210 การพัฒนาแบบยั่งยืน 1 3 อ.ยุวัลดา  ชูรักษ์
603-412 การจัดการความขัดแย้ง 1 3 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
215
 


View PagesFirstPreviousNextLast