มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
SI157-1
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
207-479 สหกิจศึกษา 1 9 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
217
 


View PagesFirstPreviousNextLast