มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
SI157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-253 ภาษาจีน 2 1 3
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
207-310 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
207-401 การสัมมนาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 1 2 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
207-410 หลักการมัคคุเทศก์ 1 3 อ.นิธิกิตติกานต์  เหมสุวรรณ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
216
 


View PagesFirstPreviousNextLast