มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
SI158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-154 ภาษาจีน 1 1 3 อ.อัฐพร  ชาญชญานนท์
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
207-203 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
บริการและการท่องเที่ยว
207-209 การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
207-209 การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 3 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
207-303 การบัญชีและการเงินสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
และการท่องเที่ยว
207-316 การแปล 1 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
207-412 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1 3 อ.นิธิกิตติกานต์  เหมสุวรรณ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
218
 


View PagesFirstPreviousNextLast