มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
SI159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-166 อาเซียนศึกษา 1 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 อ.Etienne  Vorster
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
207-201 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 1 3 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
207-206 การดำเนินงานโรงแรม 1 3 อ.นิธิกิตติกานต์  เหมสุวรรณ์
207-301 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว 1 3 อ.นิธิกิตติกานต์  เหมสุวรรณ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
219
 


View PagesFirstPreviousNextLast