มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
SI160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 5 3 อ.Etienne  Vorster
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 5 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 6 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
201-203 องค์การและการจัดการ 2 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
203-201 หลักการตลาด 2 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
207-200 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
และการท่องเที่ยว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
220
 


View PagesFirstPreviousNextLast