มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
SIC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 3 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
207-203 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
บริการและการท่องเที่ยว
207-209 การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 3 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
207-209 การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
207-412 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1 3 อ.นิธิกิตติกานต์  เหมสุวรรณ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
223
 


View PagesFirstPreviousNextLast