มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
SIC159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 2 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
201-423 เกมจำลองทางธุรกิจ 1 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
207-301 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว 1 3 อ.นิธิกิตติกานต์  เหมสุวรรณ์
207-303 การบัญชีและการเงินสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
และการท่องเที่ยว
207-316 การแปล 1 3 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
207-401 การสัมมนาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 1 2 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
207-410 หลักการมัคคุเทศก์ 1 3 อ.นิธิกิตติกานต์  เหมสุวรรณ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
225
 


View PagesFirstPreviousNextLast