มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
SIC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 3 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
201-203 องค์การและการจัดการ 2 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
202-101 หลักการบัญชี 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
203-201 หลักการตลาด 2 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
207-200 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
และการท่องเที่ยว
207-203 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
บริการและการท่องเที่ยว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
226
 


View PagesFirstPreviousNextLast