มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
TBC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-157 การฝึกพูดภาษาไทย 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 1 2 ดร.กัลยา  ตันสกุล
201-203 องค์การและการจัดการ 1 3 อ.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
601-207 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 1 3 อ.วิมล  งามยิ่งยวด
601-311 การอ่านภาษาไทย 2 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
225
 


View PagesFirstPreviousNextLast