มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
TH157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-422 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 1 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
600-423 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1 3 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
604-300 ภาษาไทยถิ่น 1 3
604-402 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 1 3 อ.อุมาวัลย์  ชาติไอยรานนท์
604-406 วรรณกรรมวิจารณ์ 1 3 อ.รุ่งทิพย์  ปราโมทย์พันธุ์
604-408 การวิเคราะห์และออกแบบสื่อการสอนภาษาไทย 1 3 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
233
 


View PagesFirstPreviousNextLast