มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
TH158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-215 การประกันคุณภาพเพื่อการจัดการการศึกษา 1 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
600-309 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 1 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
600-310 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 1 3 อ.วิภาวรรณา  ศรีใหม่
604-203 การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 1 3 อ.พิชญา  สุวรรณโน
604-301 การออกแบบและพฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ 1 3 อ.รุ่งทิพย์  ปราโมทย์พันธุ์
604-302 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 1 3 อ.สุพิศตรา  อภิชาโต
604-303 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 1 3 อ.ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
234
 


View PagesFirstPreviousNextLast