มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
TH159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-171 กีฬาและนันทนาการ 1 1 อ.อันสอด  หลับด้วง
600-212 ความเป็นครูวิชาชีพ 1 3 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
600-213 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 1 3 ดร.เชาวนี  แก้วมโน
604-101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู 1 3 อ.วิมล  งามยิ่งยวด
604-201 ศัพท์วรรณกรรม 1 3 อ.อุมาวัลย์  ชาติไอยรานนท์
604-202 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
604-204 เพลงไทยประกอบบทเรียน 1 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
235
 


View PagesFirstPreviousNextLast