มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
TH160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 3
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 1 3 อ.Etienne  Vorster
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 1 3 ดร.ลีลี่  รัศมีมณฑล
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 1 2 ดร.กัลยา  ตันสกุล
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 1 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
604-100 หลักภาษาไทยสำหรับครู 1 3 อ.เจรจา  บุญวรรณโณ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
236
 


View PagesFirstPreviousNextLast