มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
TH257
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-104 จิตวิทยาสำหรับครู 1 3 รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์
600-422 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2 3 อ.พล  เหลืองรังษี
600-423 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2 3 อ.สุภาวดี  ธรรมรัตน์
604-300 ภาษาไทยถิ่น 2 3
604-402 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 2 3 อ.อุมาวัลย์  ชาติไอยรานนท์
604-406 วรรณกรรมวิจารณ์ 2 3 อ.รุ่งทิพย์  ปราโมทย์พันธุ์
604-408 การวิเคราะห์และออกแบบสื่อการสอนภาษาไทย 2 3 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
238
 


View PagesFirstPreviousNextLast