มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
TH259
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-171 กีฬาและนันทนาการ 2 1 อ.อันสอด  หลับด้วง
600-212 ความเป็นครูวิชาชีพ 2 3 อ.ชุติมา  ทัศโร
600-213 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 2 3 อ.ศิริภา  จันทร์เกื้อ
604-101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู 2 3 อ.วิมล  งามยิ่งยวด
604-201 ศัพท์วรรณกรรม 2 3 อ.ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
604-202 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 2 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
604-204 เพลงไทยประกอบบทเรียน 2 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
240
 


View PagesFirstPreviousNextLast