มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
TH457
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-104 จิตวิทยาสำหรับครู 1 3 รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์
600-422 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
600-423 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 4 3 อ.สายสุดา  สุขแสง
604-300 ภาษาไทยถิ่น 4 3
604-402 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 4 3 อ.อุมาวัลย์  ชาติไอยรานนท์
604-406 วรรณกรรมวิจารณ์ 4 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
604-408 การวิเคราะห์และออกแบบสื่อการสอนภาษาไทย 4 3 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
248
 


View PagesFirstPreviousNextLast